| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Teoria

Page history last edited by PBworks 14 years, 11 months ago

Teoria

 

Lähetä Annelle neuvoa-antavaa

 

21.4.08 Jaikussa koottu käsitemäärittelyehdotuksia ja lähteitä 'sosiaalinen media'

jaiku_sosiaalinen_media_maaritelma.html

 

Tapaustutkimus

 

Aittola et al. 1997

s. 9: "Uuden tietotekniikan, kotitietokoneiden ja etäopiskelun yleistyminen ovat luoneet formaalisten koulutuslaitosten rinnalle ihmisten arkielämään sijoittuvien avointen oppimisympäristöjen verkoston, jossa tapahtuva oppiminen edellyttää kansalaisilta aktiivista tiedonhankintaa."

 

Vygotsky 1978

s. 86: "...we call the zone of proximal development. It is the distance between the actual developmental level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers."

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.